تبدیل فرایندهای شرکتی و سازمانی به سامانه های تحت وب باهدف افزایش دقت و سرعت و کاهش هزینه ها

اتوماسیون

اتوماسیون اداری چیست؟

اتوماسیون اداری مجموعه‌ای از روش‌های کاری و نرم‌افزار و سخت‌افزار رایانه است که برای ذخیره و بازیابی و مبادله اسناد و اطلاعات اداری به کار می‌رود.

اتوماســیون های اداری بــا هــدف تســهیل فعالیت هــای روزانــه اداری و حــذف کاغذ بازی هایــی کــه فرایندهــا را بــه شـدت ناکارآمـد می کـرد، وارد بـازار شـدند. ارسـال و دریافـت نامـه، بایگانـی نامه هـا و اسـناد، برقـراری ارتباطـات در گسـتره کارکردی درون و بـرون سـازمانی و مدیریـت وظایـف روزانـه افـراد از امکانـات پایـه ا ی اسـت کـه عمومـا اتوماسـیون های اداری وجـود دارنـد.

اتوماسیون

ویژگی های سامانه های تحت وب

 

سرعت

 سیســتمهای تحــت وینــدوز در ســازمان هایی کــه تعــداد کاربــران زیــادی همزمــان از سیســتم اســتفاده میکننــد، بــا افــت شــدید ســرعت و یــا از کار افتــادن مواجــه میشــوند و عملا اســتفاده از آنهــا دیگــر ممکــن نیسـت. در مقابـل اتوماسـیون های تحـت وب قابلیـت مقیاس پذیـری دارنـد کـه بسـته بـه تعـداد کاربـران در حـال کار بـا سیسـتم می تـوان آنهـا را ارتقـا داد.

سازگاری

 نرم افزارهــای تحــت وب عمومــا قابلیــت اســتفاده بــر روی پلتفرم هــای مختلــف را دارنــد و بــه بیــان دیگــر تحـت وب هسـتند.

سـازگاری نرم افـزار بـا هـر پلتفـرم بـه آن معناسـت کـه می توانیـد بـر روی هـر سیسـتم عاملـی و هـر ابـزاری (رایانـه، تبلـت، تلفـن همـراه و ...) از آن اسـتفاده کنیـد. بـه ایـن ترتیـب شـما میتوانیـد تنهـا بـا اتصـال بـه اینترنـت از هـر جایـی کـه هسـتید بـه اطلاعـات خـود دسترسـی داشـته باشـید و فعالیت هـای خـود را مدیریـت کنیـد.

امنیت

 اســتفاده از پروتــکل امنیتــی SSL یــک راهــکار امنیتــی مــورد اســتفاده در اغلــب نرم افزارهــای تحــت وب اســت کــه ارتباطــی ایمــن را میــان یــک ســرویس دهنده و ســرویس گیرنده تضمیــن میکنــد.